Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1)   uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno - wychowawczej,

2)   rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Rady, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków

      członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3)   podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni;

4)   podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej oraz sposobu pokrycia strat;

5)   podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu;

6)   oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;

7)   podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni

      oraz likwidacji Spółdzielni;

8)   rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji;

9)   uchwalanie zmian Statutu;

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związków lub wystąpienia z nich;

11) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego;

12) wybór delegatów na zjazdy właściwych związków;

13) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady;

14) wybór i odwoływanie członków Rady;